xapian-core  1.4.24

include → xapian Relation

File in includeIncludes file in include/xapian
xapian.hattributes.h
xapian.hcompactor.h
xapian.hconstants.h
xapian.hconstinfo.h
xapian.hdatabase.h
xapian.hdbfactory.h
xapian.hdocument.h
xapian.henquire.h
xapian.herror.h
xapian.herrorhandler.h
xapian.heset.h
xapian.hexpanddecider.h
xapian.hgeospatial.h
xapian.hkeymaker.h
xapian.hmatchspy.h
xapian.hmset.h
xapian.hpositioniterator.h
xapian.hpostingiterator.h
xapian.hpostingsource.h
xapian.hquery.h
xapian.hqueryparser.h
xapian.hregistry.h
xapian.hstem.h
xapian.htermgenerator.h
xapian.htermiterator.h
xapian.htypes.h
xapian.hunicode.h
xapian.hvalueiterator.h
xapian.hvaluesetmatchdecider.h
xapian.hversion.h
xapian.hvisibility.h
xapian.hweight.h