xapian-core  1.4.21

chert → include Relation

File in backends/chertIncludes file in include
chert_btreebase.ccxapian / error.h
chert_check.ccxapian / constants.h
chert_compact.ccxapian / compactor.h
chert_compact.ccxapian / constants.h
chert_compact.ccxapian / error.h
chert_compact.ccxapian / types.h
chert_cursor.ccxapian / error.h
chert_database.ccxapian / constants.h
chert_database.ccxapian / error.h
chert_database.ccxapian / valueiterator.h
chert_database.hxapian / compactor.h
chert_database.hxapian / constants.h
chert_databasereplicator.ccxapian / error.h
chert_dbcheck.ccxapian.h
chert_dbcheck.hxapian / types.h
chert_dbstats.hxapian / types.h
chert_metadata.hxapian / database.h
chert_metadata.hxapian / intrusive_ptr.h
chert_metadata.hxapian / types.h
chert_positionlist.ccxapian / types.h
chert_positionlist.hxapian / types.h
chert_postlist.hxapian / database.h
chert_record.ccxapian / error.h
chert_record.hxapian / types.h
chert_spelling.ccxapian / error.h
chert_spelling.ccxapian / types.h
chert_spelling.hxapian / types.h
chert_spellingwordslist.ccxapian / error.h
chert_spellingwordslist.ccxapian / types.h
chert_synonym.ccxapian / error.h
chert_synonym.hxapian / types.h
chert_table.ccxapian / error.h
chert_table.hxapian / error.h
chert_termlist.ccxapian / error.h
chert_termlist.hxapian / intrusive_ptr.h
chert_termlist.hxapian / positioniterator.h
chert_termlist.hxapian / types.h
chert_termlisttable.ccxapian / document.h
chert_termlisttable.ccxapian / error.h
chert_termlisttable.ccxapian / termiterator.h
chert_termlisttable.hxapian / types.h
chert_values.ccxapian / error.h
chert_values.ccxapian / valueiterator.h
chert_values.hxapian / error.h
chert_values.hxapian / types.h
chert_version.ccxapian / error.h